Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 65/19 - wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2020-11-30

Sygn. akt: II AKa 65/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący

SSA Aleksander Sikora (spr.)

Sędziowie

SSA Wiesław Kosowski

SSA Iwona Hyła

Protokolant

Anna Moczek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach Krzysztofa Jarzyny

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2020 r. sprawy

1.  R. K. (1) s. A. i T., ur. (...) w D.

oskarżonego z art.13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk, art. 286§1 kk i art. 270§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk i art. 64§1 kk, z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1 kk przy zast. art. 65§1 kk i art. 64§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk;

2.  R. K. (2) s. K. i Z., ur. (...) w P.

oskarżonego z art.13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk, art. 286§1 kk i art. 270§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk, z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 65§1 kk oraz art. 242§3 kk;

3.  A. Ł. s. M. i K., ur. (...) w C.

oskarżonego z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk, art. 286§1 kk i art. 270§1 kk przy zast. artr.11§2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk i art/ 284§2 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 65§1 kk;

4.  A. P. s. J. i T., ur. (...) we W.

oskarżonego z art.13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk, art. 286§1 kk i art. 270§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i art. 12 kk i art. 65§1 kk;

5.  P. M. s. S. i M., ur. (...) w C.

oskarżonego z art.13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk, art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65§1 kk oraz z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 65§1 kk;

6.  M. F. s. W. i J., ur. (...) w C.

oskarżonego z art. 291§1 kk;

7.  R. J. s. J. i T., ur. (...) w J. L.

oskarżonego z art. 291§1 kk;

8.  R. K. (3) s. H. i B., ur. (...) w Z.

oskarżonego z art. 292§1 kk, art. 292§1 kk

na skutek apelacji prokuratora i obrońców

od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 12 lipca 2018 roku, sygn. akt II K 2/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

-

w punkcie 7 w ten sposób, że podstawę prawną wymiaru kary wymierzonej oskarżonemu P. M. uzupełnia o art. 19 § 1 kk i eliminuje z niej art. 11 § 3 kk, zaś w punkcie 7 tiret 6 w ten sposób, że eliminuje z kwalifikacji prawnej czynu tam przypisanego temu oskarżonemu przepisy art. 270 § 1 kk i art. 11 § 2 kk

-

w punkcie 8 w ten sposób, że z podstawy prawnej wymiaru kary orzeczonej wobec oskarżonego P. M. eliminuje przepis art. 11 § 3 kk.

-

w punkcie 12 w ten sposób, że przyjmuje, iż oskarżony R. K. (3) dopuścił się przypisanych tam czynów opisanych w punktach XXIV i XXV części wstępnej wyroku w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk i uchylając zawarte w tym punkcie orzeczenie o wymierzeniu temu oskarżonemu dwóch kar pozbawienia wolności i dwóch kar grzywny, wymierza oskarżonemu R. K. (3) na podstawie art. 292 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w zw. z art. 33 § 2 i 3 kk jedną karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

-

w punkcie 13 w ten sposób, że uchyla zawarte tam rozstrzygnięcie o wymierzeniu kar łącznych pozbawienia wolności i grzywny,

-

w punkcie 14 w ten sposób, iż jako podstawę prawną orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonych wobec oskarżonych P. M., M. F., R. J. i R. K. (3) kar pozbawienia wolności przyjmuje przepisy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku w zw. z art. 4 § 1 kk;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Częstochowie) na rzecz obrońców z urzędu oskarżonych: R. K. (1), radcy prawnego J. C. kwotę 885,60 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć 60/100) i R. K. (2), adwokata T. S. kwotę 738 zł (siedemset trzydzieści osiem) tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonym w postępowaniu odwoławczym oraz na rzecz radcy prawnego J. C. kwotę 150. 44 zł (sto pięćdziesiąt 44/100) tytułem zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę odwoławczą;

IV.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłaty za drugą instancję w kwotach:

-

od R. K. (1) i A. Ł. w kwotach po 3400 (trzy tysiące czterysta) zł,

-

od R. K. (2) 3300 (trzy tysiące trzysta) zł,

-

od A. P. 1800 (jeden tysiąc osiemset) zł,

-

od R. K. (3) 680 (sześćset osiemdziesiąt) zł

i obciąża tych oskarżonych wydatkami postępowania odwoławczego w częściach dotyczących każdego z nich;

V.  zwalnia oskarżonych P. M., M. F. i R. J. od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego, obciążając nimi Skarb Państwa.

SSA Iwona Hyła SSA Aleksander Sikora SSA Wiesław Kosowski

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 65/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

7

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 12 lipca 2018 roku sygn. akt II K 2/14

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

A. Ł.

okoliczności dotyczące wymiaru kary co do wszystkich czynów zarzucanych temu oskarżonemu

kopia umowy

k. 6092

zaświadczenie

k. 6093

odpisy aktów stanu cywilnego

k. 6094 - 6096

podziękowanie

k. 6097

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

R. K. (1)

alibi oskarżonego odnośnie czynów z punktów IX, X i XI aktu oskarżenia

zeznania świadka I. H.

oryginał protokołu przesłuchania k. 6042 - 6043 t. XXXII oraz tłumaczenie k. 6053 - 6056 t. XXXII

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

dokumenty złożone przez obrońcę oskarżonego A. Ł. na rozprawie są wiarygodne i włączono je do materiału dowodowego będącego podstawą ustaleń co do okoliczności mających wpływ na wymiar kary

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

2.1.2.1

Zeznania świadka I. H. z uwagi na ich treść w szczególności co do braku jednoznacznej identyfikacji oskarżonego R. K. (1) oraz sprecyzowania okresu pobytu opisywanej osoby na terenie Danii nie pozwalają na potwierdzenie, iż zgodnie z twierdzeniem R. K. (1) w czasie kiedy miały być popełnione przestępstwa z punktów IX , X i XI aktu oskarżenia, przebywał on poza granicami Polski.

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (1) zarzut obrazy przepisów postępowania, a to art. 7 i 410 kpk poprzez oparcie ustaleń co do tego oskarżonego w zasadzie na pomówieniach współoskarżonego R. K. (2) mimo braku podstaw do tego wobec nieuwzględnienia specyfiki pomówienia, osobowości pomawiającego i jego wyjaśnień oraz interesu

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wbrew twierdzeniom obrońcy, ustalenia dotyczące sprawstwa oskarżonego R. K. (1) nie są oparte wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonego R. K. (2), ale również na szeregu dowodach powołanych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, tworzących z wyjaśnieniami R. K. (2) spójny zespół dowodów. Sposób oceny pomówienia nie budzi zastrzeżeń . Zostały one poddane przez Sąd I instancji szczegółowej analizie, pod względem wewnętrznej spójności i stabilności, co odzwierciedlone zostało w pisemnym uzasadnieniu. Jednocześnie teza o posiadaniu alibii nie została potwierdzona zeznaniami świadka I. H., a dowodu z zeznań świadka A. M. nie dało się przeprowadzić, co jest niepodważalnym ustaleniem Sądu Instancji.

Wniosek

o uniewinnienie oskarżonego ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut naruszenia przepisów postępowania okazał się nieuzasadniony, a zatem oparty na tym zarzucie wniosek odwoławczy nie mógł być skuteczny

3.2.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (1) zarzut błędu w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu na podstawie wyjaśnień oskarżonego R. K. (2), że R. K. (1) dopuścił się przypisanych czynów mimo zdyskwalifikowania pomówień tego oskarżonego oraz na nieprzyjęciu, że szkody związane z zatrudnieniem w firmach (...) oraz P.P.H. (...) mają charakter cywilnoprawny lub gospodarczy

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wbrew twierdzeniom obrońcy dowód z pomówienia oskarżonego R. K. (2) został prawidłowo, zgodnie z rygorami art. 7 kpk, oceniony i nie było przesłanek do zdyskwalifikowania tego dowodu, jak twierdzi obrońca. Szkody spowodowane działaniem oskarżonego K. stanowią skutek popełnienia przez niego przypisanych mu przestępstw, a zatem nie mają jedynie charakteru roszczeń cywilnoprawnych, jak chce autor apelacji.

Wniosek

o uniewinnienie oskarżonego ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut błędu w ustaleniach faktycznych nie jest zasadny a w związku z tym wniosek odwoławczy zasadzający się na tym zarzucie nie mógł być uwzględniony.

3.3.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. P. adw. M. W. zarzut błędu w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż oskarżony ten z uwagi na trudności finansowe przejętej firmy wykorzystał swoje doświadczenia i znajomości w celu prowadzenia procederu wyłudzania towaru i odsprzedawania go innym podmiotom, podczas gdy oskarżony ten wyjaśnił, że zaangażowanie go miało na celu poprawę kondycji finansowej firmy, a on sam nie wiedział o procederze prowadzonym przez R. K. (1) i R. K. (2) oraz błędu polegającego na przyjęciu, iż oskarżony ten udostępnił innym oskarżonym pomieszczenia firmy oraz sprzęt i dokumentację w celu popełnienia przestępstwa, podczas gdy oskarżony udostępnił dokumentację jedynie w celu pomocy w uzyskaniu kredytu i restrukturyzacji firmy oraz namawiał osoby, od których wyłudzono towar do zgłoszenia tego faktu na Policję; błędu polegającego na ustaleniu, iż oskarżony dostarczał dokumentację firmy potencjalnym kontrahentom, podczas gdy brak dowodów bezpośrednio na to wskazujących; błędu w ustaleniach polegającego na przyjęciu, iż oskarżony otrzymywał czwartą część zysku, podczas gdy brak na to dowodów.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

kwestionowane przez obrońcę ustalenia faktyczne wynikają logicznie z uwzględnienia wyjaśnień oskarżonego R. K. (2), a ocena tego dowodu, co wskazane zostanie w kolejnej części niniejszego uzasadnienia, przeprowadzona została przez Sąd I instancji w pełni w rygorach art. 7 kpk. Analiza wskazanych wyjaśnień oraz ich powiązanie logiczne z pozostałymi dowodami powołanymi przez Sąd I instancji w pisemnym uzasadnieniu w części dotyczącej oskarżonego A. P. w pełni uprawniały Sąd Okręgowy do dokonania ustaleń , co do okoliczności stanowiących znamiona przypisanych oskarżonemu czynów w postaci wyłudzania towarów wspólnie z innymi oskarżonymi, w tym poprzez czynności polegające na udostepnieniu firmy i urządzeń oraz dokumentacji firmowej.

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut błędu w ustaleniach faktycznych opisany wyżej nie jest uzasadniony, a w związku
z tym wywiedziony z niego wniosek odwoławczy nie mół być uznany za skuteczny

3.4.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. P. adw. M. W. zarzut obrazy prawa procesowego, a to art. 7 kpk w odniesieniu do wyjaśnień oskarżonego R. K. (2), poprzez ich bezkrytyczne przyjęcie w sytuacji, gdy nie korespondują one z wyjaśnieniami R. K. (1) i A. Ł. oraz w odniesieniu do zeznań świadka R. S. (1), poprzez błędne przyjęcie, że oskarżony A. P. wiedział, że przejmuje zakłady mięsne w złej kondycji finansowej, chociaż brak jest logicznego wytłumaczenia takiego jego zachowania, a nadto w odniesieniu do zeznań K. T., które wskazują na to, że oskarżony A. P. nie wiedział o zobowiązaniu zaciągniętym przez spółkę i nie mógł realnie ocenić jej kondycji finansowej.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

krytyka uwzględnienia przez Sąd Okręgowy wyjaśnień oskarżonego R. K. (2) przy czynieniu ustaleń co do odpowiedzialności oskarżonego A. P. stanowi polemikę z oceną dokonana przez Sąd I instancji, co jest niewystarczające dla wykazania naruszenia reguły zawartej w dyspozycji art. 7 kpk. Sąd I instancji miał w polu widzenia całość depozycji R. K. (2), a zatem i te ich części, gdzie występowały odmienności.
W polu widzenia tego Sądu były też wyjaśnienia oskarżonych R. K. (1) i A. Ł., odmienne treściowo od relacji R. K. (2). Wynikiem analizy wyjaśnień tych oskarżonych było nieuwzględnienie wyjaśnień R. K. (1) i A. Ł. a uwzględnienie wyjaśnień R. K. (2). Przyczyny takiego postąpienia Sądu zostały przedstawione
w pisemnym uzasadnieniu. Logika tego wywodu i zgodność z zasadami doświadczenia życiowego oraz wskazaniami wiedzy nie zostały przez skarżącego skutecznie podważone
a zatem pozostają pod ochroną art. 7 kpk. Wbrew tezie apelacji, zeznania świadka T. nie przeczą trafności wywodu Sądu I instancji, przeciwnie wspierają je w zakresie podawanych okoliczności zachowania oskarżonego A. P. i osób przyjeżdżających do niego. Podobnie rzecz ma się z zeznaniami świadka R. S. (2), na co w obu przypadkach wskazał Sąd I instancji.

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut naruszenia prawa procesowego opisany wyżej okazał się nieuzasadniony a tym samym oparty na nim wniosek odwoławczy nie mógł zostać uwzględniony.

3.5.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. P. adw. R. P. zarzut naruszenia art. 18 § 1 kk poprzez przypisanie oskarżonemu współsprawstwa w dokonaniu czynów, podczas gdy brak podstaw do przyjęcia porozumienia miedzy tym oskarżonym a innymi osobami oraz przesłanek do stwierdzenia, iż oskarżony udzielił istotnej pomocy sprawcom tych czynów

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wbrew twierdzeniom obrońcy, przy prawidłowym ustaleniu stanu faktycznego Sąd I instancji właściwie zastosował do zachowania oskarżonego A. P. dyspozycję powołanego przepisu, przypisując oskarżonemu współsprawstwo w popełnieniu oszustw. Polegało ono nie na udzieleniu pomocy, jak stwierdza obrońca, ale na realizacji wspólnie
i w porozumieniu znamion przestępstw, przy podziale ról i zadań pomiędzy współdziałającymi sprawcami.

Wniosek

o uniewinnienie oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

kontrola odwoławcza nie potwierdziła obrazy prawa materialnego w sposób wyżej wskazany, a zatem wniosek odwoławczy oparty na tymże zarzucie nie mógł być skuteczny.

3.6.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. P. adw. R. P. zarzut naruszenia przepisów postępowania, a to art. 7 kpk i art. 92 kpk w odniesieniu do wyjaśnień R. K. (2), poprzez ich przyjęcie za podstawę ustaleń i jednocześnie poprzez uznanie za niewiarygodne wyjaśnień R. K. (1) i A. P. oraz poprzez pominięcie przy ocenie dowodów z wyjaśnień tych oskarżonych wyników czynności w postaci przeszukań oraz opinii informatycznych, które wykazują w ocenie skarżącego brak współdziałania A. P. w przypisanych mu czynach.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

argumenty za akceptacją dokonanej przez Sąd I instancji oceny dowodu z wyjaśnień oskarżonego R. K. (2) przedstawiono już wcześniej w niniejszym uzasadnieniu. Powtórzyć jedynie należy, iż w toku oceny tego dowodu Sąd I instancji w pełni respektował reguły art. 7 kpk. Uznanie za niewiarygodne wyjaśnień oskarżonych R. K. (1)
i A. P. było również wynikiem prawidłowo przeprowadzonej oceny dowodów
i nieuwzględnienie tych dowodów, przeciwstawnych treściowo wyjaśnieniom
R. K. (2), mieści się w swobodzie zagwarantowanej sądowi przez ustawodawcę
w dyspozycji art. 7 kpk. Wywody uzasadnienia apelacji stanowią jedynie polemikę z ocenami Sądu I instancji, co nie jest wystarczające dla skutecznego podważenia dokonanych ustaleń.

Wniosek

o uniewinnienie oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut obrazy prawa procesowego nie jest uzasadniony stąd oparty na nim wniosek odwoławczy nie jest skuteczny

3.7.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. P. adw. R. P. zarzut naruszenia art. 366 kpk poprzez zaniechanie inicjatywy dowodowej w odniesieniu do czynności dotyczącej ustaleń przeniesienia w celu naprawienia szkody na rzecz M. (...) składników majątkowych spółki (...), stanowiących naprawienie szkody i rzutujących na ocenę zachowania A. P. poprzez stwierdzenie braku porozumienia z pozostałymi oskarżonymi.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wbrew twierdzeniom obrońcy postulowane czynności nie miały istotnego znaczenia dla dokonania niezbędnych w toku postępowania ustaleń w zakresie sprawstwa i winy oskarżonego.

Wniosek

o uniewinnienie oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzuty odwoławcze sformułowane w tej apelacji okazały się nieuzasadnione, w związku
z czym oparty na nich wniosek odwoławczy nie mógł zostać uwzględniony.

3.8.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (2) zarzut naruszenia prawa materialnego w postaci art. 60 § 3 kk poprzez jego niezastosowanie w sytuacji kiedy w ocenie skarżącego istniały przesłanki zastosowania tej normy.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wbrew twierdzeniom obrońcy nie zachodziły w sprawie przesłanki zastosowania wobec oskarżonego R. K. (2) instytucji przewidzianej w art. 60 par 3 kk. Potwierdzić należy, iż wyjaśnienia tego oskarżonego stały się podstawą ustaleń w stosunku do innych, nie przyznających się do winy oskarżonych. Jednocześnie jednak analiza wyjaśnień R. K. (2) wskazuje na to, że w odniesieniu do części własnych działań bądź zachowań oskarżony nie przedstawiał pełnej i obiektywnej relacji, co zostało wykazane przez Sąd
I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Tym samym, nie zastosowanie przez Sąd Okręgowy wobec oskarżonego R. K. (2) dobrodziejstwa art. 60 par 3 kk było
w pełni uzasadnione.

Wniosek

o złagodzenie kar jednostkowych oraz kary łącznej do najniższego wymiaru.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

wniosek odwoławczy oparty jest na przedstawionym wyżej zarzucie odwoławczym, który jest nieuzasadniony, a tym samym wniosek ten nie może być skuteczny.

3.9.

sformułowany w apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (2),
z ostrożności procesowej, zarzut rażącej niewspółmierności kary pozbawienia wolności i grzywny.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wymierzone oskarżonemu R. K. (2) kary pozbawienia wolności i grzywny nie noszą cech rażącej surowości. Uzasadniając wymiar kary wobec tego oskarżonego Sąd I instancji wyczerpująco wskazał na okoliczności mające zarówno łagodzący jak
i zaostrzający wpływ na poziom represji karnej. Są to te okoliczności, które akcentuje obrońca w uzasadnieniu apelacji, jakkolwiek stara się nadać im zbyt duże znaczenie w kierunku łagodzenia wymierzonej oskarżonemu kary. Podkreślić bowiem trzeba, iż okoliczności mające zaostrzający wpływ na wymiar kary są w przewadze i stąd brak podstaw do głębszego łagodzenia kary, niż to uczynił Sąd I instancji. R. K. (2) był wielokrotnie karany
w przeszłości za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym z art. 286 par 1 kk.

Wniosek

o złagodzenie kar jednostkowych oraz kary łącznej do najniższego wymiaru.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

wobec braku cech rażącej niewspółmierności kar wymierzonych oskarżonemu R. K. (2) brak było podstaw do ingerencji sądu odwoławczego w wymierzoną przez Sąd I instancji karę

3.10.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego R. K. (3) zarzut naruszenia prawa procesowego, a to art. 7 kpk w odniesieniu do wyjaśnień oskarżonych R. K. (3) i R. K. (2), co doprowadziło do przypisania oskarżonemu przestępstwa z art. 292 § 1 kk, w szczególności poprzez nieuwzględnienie oświadczenia co do legalności jego działań przy transakcjach objętych postępowaniem.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

ocena dowodów, w szczególności z wyjaśnień R. K. (2) i R. K. (3) jest wbrew twierdzeniom skarżącego prawidłowa i mieszcząca się w rygorach art. 7 kpk. Wywiedzione wnioski co do ustaleń faktycznych wypływają logicznie i zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego z treści przeprowadzonych i uwzględnionych dowodów. Okoliczności nabycia towaru przez oskarżonego, zapłacona cena, istotnie niższa od ceny rynkowej oraz inne wskazane przez Sąd Okręgowy okoliczności uprawniały do ustalenia, iż oskarżony R. K. (3) dopuścił się nieumyślnego paserstwa. Polemika autora apelacji z tym rozstrzygnięciem jest uprawnieniem uczestnika postępowania ale nie daje podstaw do podważenia rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Dotyczy to również zawartego w uzasadnieniu apelacji zarzutu rażącej surowości kary. Zmiana wyroku w instancji odwoławczej w części dotyczącej tego oskarżonego w postaci objęcia obu przypisanych mu czynów konstrukcją ciągu przestępstw i wymierzenie jednej kary nie mogło również doprowadzić do złagodzenia jej wymiaru albowiem nie nosi ona cech rażącej surowości.

Wniosek

o uniewinnienie oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut odwoławczy okazał się nieuzasadniony, stąd oparty na nim wniosek odwoławczy nie mógł być skuteczny

3.11.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. Ł. zarzut obrazy przepisów postępowania, a to art. 413 § 2 kpk w zw. z art. 424 kpk, polegający na przypisaniu oskarżonemu czynów z pkt. II, III, VIII, IX, XII, XIII, XVI części wstępnej przy wyeliminowaniu z kwalifikacji prawnej art. 270 § 1 kk, co powoduje brak zgodności pomiędzy częścią rozstrzygającą, a częścią wstępną i uzasadnieniem oraz poprzez przypisanie temu oskarżonemu czynów z pkt. XIV, XV, XVII, XVIII przy zachowaniu art. 270 § 1 kk w sytuacji, gdy z pisemnego uzasadnienia wynika, iż oskarżony posługiwał się oryginalnymi dokumentami; zarzut naruszenia art. 7 kpk w odniesieniu do wyjaśnień oskarżonego R. K. (2), poprzez stwierdzenie, iż mają one znajdować odbicie we wskazanych szczegółowo dowodach oraz poprzez pominięcie bezzasadne wyjaśnień pozostałych oskarżonych w sytuacji gdy wyjaśnienia R. K. (2) są niespójne, niekonsekwentne oraz niezgodne z wyjaśnieniami wskazanych świadków.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

wbrew twierdzeniom obrońcy zmiany kwalifikacji prawnej wprowadzone przez Sąd I instancji do czynów przypisanych oskarżonemu było rozstrzygnięciem prawidłowym, właściwie uwzględniającym występowanie bądź brak znamion występku z art. 270 par 1 kk i w efekcie nie występuje sprzeczność części wstępnej i części rozstrzygającej wyroku; Sąd I instancji nie naruszył dyspozycji art. 7 kpk w sposób wskazany w apelacji, wyjaśnienia oskarżonego R. K. (2) poddane zostały przez Sąd I instancji szczegółowej analizie, która zobrazowana została w pisemny uzasadnieniu. W polu widzenia Sądu Okręgowego była zarówno ich treściowa zawartość jak i powiązanie z innymi dowodami będącymi podstawą ustaleń w sprawie. Brak uwzględnienia przy dokonywaniu ustaleń wyjaśnień innych oskarżonych nie wynikał z dowolności ocen Sądu I instancji ale z analizy mieszczącej się w regułach art. 7 kpk, prawidłowo uzasadnionej, a zatem pozostającej pod ochroną tego przepisu

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego,
a z ostrożności procesowej o wymierzenie oskarżonemu kar jednostkowych i kary łącznej w wysokości co najwyżej 2 lat pozbawienia wolności, a ewentualnie o uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut obrazy prawa procesowego okazał się nieuzasadniony tym samym wniosek odwoławczy sformułowany w pierwszej kolejności nie mógł być uwzględniony, co do wniosku ewentualnego nie stwierdzono aby wymierzona oskarżonemu kara była niewspółmiernie surowa, brak było zatem podstaw do ingerencję w orzeczenie o karze

3.12.

zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego A. Ł. zarzut błędu
w ustaleniach faktycznych polegający na błędnym przyjęci, że oskarżony ten wspólnie z innymi osobami dopuścił się oszustwa na szkodę wskazanych w wyroku pokrzywdzonych, podczas gdy z wyjaśnień tego oskarżonego wynika, że nie jest mu znana firma (...) oraz nie kontaktował się z przedstawicielami pokrzywdzonych firm, co wyklucza możliwość przypisania mu zarzucanych czynów i co znajduje odzwierciedlenie w wyjaśnieniach wskazanych oskarżonych oraz świadków; zarzut błędu w ustaleniach faktycznych co do przyjęcia istnienia u oskarżonego zamiaru oszustwa w zakresie podawania się za pracownika firmy (...) w sposób wskazany w wyroku, w sytuacji gdy z wyjaśnień tego oskarżonego wynika, że nie pracował w tej firmie i nie kontaktował się w ramach tej firmy z przedstawicielami pokrzywdzonych firm, a co znajduje odzwierciedlenie w wyjaśnieniach wskazanych oskarżonych oraz świadków; zarzut błędu w odniesieniu do ustalenia roli oskarżonego i jego zamiaru co do działań podejmowanych w imieniu firmy (...) na szkodę wskazanych pokrzywdzonych,
w sytuacji gdy z wyjaśnień A. Ł. wynika, iż firma ta nie jest mu znana i nie kontaktował się z nikim z pokrzywdzonych firm, co znajduje odbicie w wyjaśnieniach wskazanych współoskarżonych oraz zeznaniach świadków; zarzut błędu w ustaleniach w odniesieniu do sprzeniewierzenia maszyn, polegający na przypisaniu oskarżonemu tego czynu, w sytuacji gdy z wyjaśnień oskarżonych nie wynika taka okoliczność i znajduje to potwierdzenie w wyjaśnieniach R. K. (1) i P. M. oraz zeznaniach świadka J. J. (2).

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut oparty jest w istocie na podważeniu oceny materiału dowodowego albowiem ustalenia kwestionowane przez obrońcę poczynione zostały głównie w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego R. K. (2), przy pozostawaniu w polu widzenia Sądu I instancji innych, przeciwnych treściowo dowodów, w tym tych wskazanych przez obrońcę. Skoro zaś, co wskazano już wcześniej, ocena wyjaśnień oskarżonego R. K. (2) dokonane przez Sąd I instancji mieści się w rygorach art. 7 kpk, zaś wnioski wyprowadzone z tego dowodu dla ustaleń faktycznych logicznie wynikają z jego treści, nie sposób uznań, iż Sąd I instancji dopuścił się błędu rekonstruując stan faktyczny w sprawie. Dotyczy to zarówno kwestionowanych przez obrońcę ustaleń, co do czynności sprawczych jak i strony podmiotowej działania oskarżonego A. Ł..

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego,
a z ostrożności procesowej o wymierzenie oskarżonemu kar jednostkowych i kary łącznej w wysokości co najwyżej 2 lat pozbawienia wolności, a ewentualnie o uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut obrazy prawa procesowego okazał się nieuzasadniony tym samym wniosek odwoławczy sformułowany w pierwszej kolejności nie mógł być uwzględniony, co do wniosku ewentualnego nie stwierdzono aby wymierzona oskarżonemu kara była niewspółmiernie surowa, brak było zatem podstaw do ingerencję w orzeczenie o karze

3.13.

podniesiony z ostrożności procesowej zarzut apelacji obrońcy oskarżonego A. Ł. rażącej niewspółmierności kary za czyn z pkt 2 wyroku oraz kary łącznej w odniesieniu do stopnia winy oraz szczegółowo wskazanych przez obrońcę dyrektyw wymiaru kary.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

kara wymierzona za ciąg przestępstw z punktu 2 zaskarżonego wyroku nie jest rażąco surowa, jak twierdzi obrońca. Zarówno okoliczności przedmiotowe w postaci społecznej szkodliwości poszczególnych przypisanych oskarżonemu czynów, jak i ilość przestępstw objętych konstrukcją ciągu, przy dominacji negatywnych elementów podmiotowych w tym w szczególności wcześniejsza kilkukrotna karalność A. Ł., w tym również za przestępstwa oszustwa przemawiają przeciw możliwości uznania, iż kara 4 lat pozbawienia wolności i 300 stawek dziennych po 50 złotych nie da się pogodzić z zasadą kary sprawiedliwej i adekwatnej. Kara łączna ukształtowana została w oparciu o zasadę całkowitej absorpcji, a zatem w najbardziej korzystny dla oskarżonego sposób.

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku i wymierzenie oskarżonemu kar jednostkowych i kary łącznej w wysokości co najwyżej 2 lat pozbawienia wolności.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

zarzut rażącej niewspółmierności kary okazał się nieuzasadniony a zatem i wniosek odwoławczy o złagodzenie kary nie mógł być uwzględniony

3.14.

zawarty w apelacji prokuratora na niekorzyść oskarżonych P. M. (pkt. 7, 8 i 14), R. K. (3) (pkt. 12 i 14), M. F. i R. J. (pkt 14 wyroku) zarzut obrazy prawa materialnego, a to art. 19 § 1 kk poprzez brak jego powołania w pkt. 7 wyroku, art. 270 § 1 kk poprzez jego błędne zastosowanie w kwalifikacji prawnej w pkt 7 ppkt 6 wyroku, art. 11 § 3 kk poprzez jego błędne przyjęcie w podstawie wymiaru kary w pkt. 8 wyroku, art. 91 § 1 kk poprzez brak zastosowania tego przepisu w pkt. 12 wyroku, a nadto zarzut obrazy przepisów postępowania w postaci art. 413 § 1 pkt 4 kpk poprzez błędne powołanie w kwalifikacji prawnej w pkt. 14 wyroku art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym do 15 lipca 2015 roku, podczas gdy w tej dacie nie miała miejsce nowelizacja kodeksu karnego.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzuty są oczywiście zasadne, brak powołania wskazanych wyżej przepisów bądź błędne przywołanie zbędnych przepisów stanowi obrazę prawa materialnego a błędne przywołanie stanu prawnego stanowiło obrazę przepisów procedury

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt. 7 poprzez przywołanie art. 19 § 1 kk w podstawie prawnej wymiaru kary, wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej w pkt. 7 ppkt 6 art. 270 § 1 kk, wyeliminowanie z podstawy prawnej wymiar kary w pkt. 8 art.11 § 3 kk, zmianę w pkt. 12 poprzez przyjęcie, iż R. K. (3) dopuścił się czynów z pkt. XXIV i XXV w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk i wymierzenie mu jednej kary 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 50 złotych oraz o zmianę pkt. 14 poprzez przyjęcie jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności przepisów tam wskazanych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

potwierdzenie słuszności zarzutów naruszenia prawa materialnego oraz procedury wymagało uwzględnienia wniosków odwoławczych apelacji prokuratora i zmiany wyroku poprzez wyeliminowanie uchybień

OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy w zakresie innych rozstrzygnięć niż te, które były przedmiotem zaskarżenia przez prokuratora. Jak wskazano wcześniej jedynie apelacja prokuratora okazała się skuteczna, zaś wszystkie apelacje obrońców nie zawierały argumentów, które mogłyby doprowadzić do uwzględnienia zarzutów odwoławczych a w konsekwencji wniosków odwoławczych.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

nieskuteczność apelacji obrońców oraz brak przesłanek do ingerencji w zaskarżony wyrok z urzędu uzasadniał utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku w tej części, w której nie był on wzruszony apelacją prokuratora.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok:

- w punkcie 7 w ten sposób, że podstawę prawną wymiaru kary wymierzonej oskarżonemu P. M. uzupełnił o art. 19 par 1 kk i wyeliminował z niej art. 11 par 3 kk , zaś w punkcie 7 tiret 6 w ten sposób, że wyeliminował z kwalifikacji prawnej czynu tam przypisanego temu oskarżonemu przepisy art. 270 par 1 kk i art. 11 par 2 kk

- w punkcie 8 w ten sposób, że z podstawy prawnej wymiaru kary orzeczonej wobec oskarżonego P. M. wyeliminował przepis art. 11 par 3 kk.

- w punkcie 12 w ten sposób, że przyjął, iż oskarżony R. K. (3) dopuścił się przypisanych tam czynów opisanych w punktach XXIV i XXV części wstępnej wyroku w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 par 1 kk i uchylając zawarte w tym punkcie orzeczenie o wymierzeniu temu oskarżonemu dwóch kar pozbawienia wolności i dwóch kar grzywny, wymierzył oskarżonemu R. K. (3) na podstawie art. 292 par 1 kk w zw. z art. 91 par 1 kk w zw. z art. 33 par 2 i 3 kk jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 50 złotych;

- w punkcie 13 w ten sposób, że uchylił zawarte tam rozstrzygnięcie o wymierzeniu kar łącznych pozbawienia wolności i grzywny,

- w punkcie 14 w ten sposób, iż jako podstawę prawną orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonych wobec oskarżonych P. M., M. F., R. J. i R. K. (3) kar pozbawienia wolności przyjął przepisy art. 69 par 1 i 2 kk i art. 70 par 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku w zw. z art. 4 par 1 kk;

Zwięźle o powodach zmiany

apelacja prokuratora okazała się w całości uzasadniona, tak co do zarzutów jak i wniosków odwoławczych, co omówiono we wcześniejszej części niniejszego uzasadnienia. W tej sytuacji konieczne stało się dokonanie w zaskarżonym wyroku zmian objętych wnioskami odwoławczymi apelacji prokuratora.

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

na rzecz obrońców z urzędu oskarżonych R. K. (1) i R. K. (2) zasądzono koszty obrony z urzędu za postepowanie odwoławcze a dodatkowo na rzecz obrońcy z urzędu oskarżonego R. K. (1) zwrot kosztów dojazdu na rozprawę odwoławczą

IV

oskarżonych R. K. (1), A. Ł., R. K. (2), A. P. (1) i R. K. (3) obciążono opłatami oraz wydatkami postępowania odwoławczego w częściach dotyczących każdego z nich, albowiem apelacje wniesione przez ich obrońców nie zostały uwzględnione

V

oskarżonych P. M., M. F. i R. J. zwolniono od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego, albowiem uwzględnienie apelacji prokuratora dotyczącej tych oskarżonych spowodowane było jedynie uchybieniami Sądu I instancji przy sporządzaniu zaskarżonego wyroku

PODPIS

SSA Iwona Hyła SSA Aleksander Sikora SSA Wiesław Kosowski

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

orzeczenie o karze

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.12.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego R. K. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość orzeczenia co do tego oskarżonego

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.13.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

3

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego A. P. adw. M. W.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość orzeczenia co tego oskarżonego

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.14.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

4

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego A. P. adw. R. P.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość orzeczenia co do tego oskarżonego

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.15.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

5

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego R. K. (2)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

orzeczenie o karze

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.16.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

6

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego R. K. (3)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość orzeczenia co do tego oskarżonego

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.17.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

7

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego A. Ł.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość orzeczenia co do tego oskarżonego

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kopiec
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Sikora,  Wiesław Kosowski ,  Iwona Hyła
Data wytworzenia informacji: