Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1216/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-09-29

Sygn. akt I ACz 1216/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA Ewa Tkocz

Sędzia SA Joanna Naczyńska

Sędzia SO del. Tomasz Tatarczyk (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2016 r.

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko H. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 25 lipca 2016 r., sygn. akt I Nc 449/16

postanawia :

1)  uchylić zaskarżone zarządzenie;

2)  pozostawić orzeczeniu kończącemu sprawę rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Tomasz Tatarczyk SSA Ewa Tkocz SSA Joanna Naczyńska

Sygn. akt I ACz 1216/16

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z 25 lipca 2016 r. przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach nakazał zwrócić powodowi pozew podnosząc, że pomimo wezwania powód nie uzupełnił pozwu przez podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, względnie wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia takich prób.

W zażaleniu powód domagał się uchylenia zarządzenia i zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego wywodząc, że w przepisanym terminie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia pozwu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie odnieść musi skutek w postaci uchylenia zarządzenia o zwrocie pozwu.

Po pierwsze, w pozwie powód wskazał, że podjął próby kontaktu z pozwanym i wyraził w wezwaniu do zapłaty wolę zawarcia ugody określającej dogodne dla pozwanego warunki spłaty należności; wyjaśnił, iż działania te nie doprowadziły do polubownego zakończenia sporu. Uczynił zatem powód zadość wymaganiu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. aby pozew zawierał informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W tej sytuacji za bezpodstawne uznać należało wezwanie powoda do uzupełnienia pozwu przez podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, względnie wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia takich prób.

Po drugie, w odpowiedzi na wezwanie przewodniczącego Sądu Okręgowego powód złożył pismo procesowe, w którym powtórzył informacje zawarte w pozwie odnośnie do prób pozasądowego rozwiązania sporu. Wpływ tego pisma do Sądu Okręgowego wprawdzie odnotowano po wydaniu zarządzenia w przedmiocie zwrotu pozwu ale powód w zażaleniu uprawdopodobnił zachowanie tygodniowego terminu przepisanego w wezwaniu.

Po trzecie, w świetle art. 130 § 1 i 2 k.p.c. zwrot pisma uzasadniają jedynie takie braki formalne, które uniemożliwiają nadanie pismu prawidłowego biegu. Niezamieszczenie w pozwie informacji co do prób mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, względnie niewyjaśnienie przyczyn niepodjęcia takich prób nie uniemożliwiało nadania sprawie prawidłowego biegu.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 386 § 1 w związku z art. 397 § 2 i 398 k.p.c. Ponieważ orzeczenie tego Sądu nie kończy sprawy, w myśl art. 108 § 1 k.p.c. nie zawiera rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Tomasz Tatarczyk SSA Ewa Tkocz SSA Joanna Naczyńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tkocz,  Joanna Naczyńska
Data wytworzenia informacji: