Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1107/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-09-08

Sygn. akt I ACz 1107/16

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2016r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Wójtowicz

Sędziowie: SA Elżbieta Karpeta(spr)

SA Lucyna Świderska - Pilis

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G.

przeciwko I. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2016r. sygn. akt II Nc 253/16

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Lucyna Świderska - Pilis SSA Piotr Wójtowicz SSA Elżbieta Karpeta

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem wezwano powoda do uzupełnienia opłaty od zażalenia, wskazując że opłata w prawidłowej wysokości wynosi 914 zł., gdy tymczasem skarżący uiścił opłatę w wysokości 200 zł.

W zażaleniu powód domagał się uchylenia tego zarządzenia i nadania biegu zażaleniu, przedstawiając argumenty przemawiające za uznaniem, że właściwą, uiszczoną przez niego opłatą jest kwota 200 zł. obliczona na podstawie art. 13 ust. 1a i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W myśl powołanego w zaskarżonym zarządzeniu i odmiennie wykładanego w zażaleniu przepisu art. 13 ust 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1025, dalej: uks) w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 128, dalej: prawo bankowe), opłata stosunkowa wynosi 5% przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 000 zł. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1854). Zgodnie natomiast z art. 5 ust 1 i 2 prawa bankowego czynnościami bankowymi m. in. jest nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych - o ile są one wykonywane przez banki.

Wprawdzie źródłem roszczenia powoda była czynność bankowa, dokonana przez pozwanego z (...) SA, jednakże już roszczenie powoda nie wywodzi się z czynności bankowej, tylko z umowy cesji wierzytelności. Umowa cesji wierzytelności ze strony funduszu sekurytyzacyjnego nie stanowi czynności bankowej w rozumieniu cyt. art. 5 ust 2 pkt. 5 prawa bankowego, bowiem nie jest dokonywana przez bank, tylko podmiot zajmujący się przejmowaniem wierzytelności bankowych dlatego nie ma zastosowania wobec takiego podmiotu regulacja wprowadzona art. 13 ust 1a uks. Treść art. 5 ust 2 stanowi wyraźnie o czynnościach „o ile są one wykonywane przez banki”. Czynność cesji zatem dla banku stanowi czynność bankową, a dla innego podmiotu - nie.

Skoro zatem nie ma podstaw do dokonywania wymiaru opłaty w niniejszej sprawie w oparciu o przepis art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych, prawidłowo wyliczona opłata od zażalenia na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosić powinna 1/5 kwoty 4570 zł. (jako 5% od wartości przedmiotu sporu), a nie – jak wywodzi skarżący – od kwoty 1000 zł. (ustalonej na podstawie art. 13 ust. 1a uks). .

Powyższe wywody prowadzą do wniosku, że opłata od zażalenia w niniejszej sprawie wynosić winna 914 zł., co prawidłowo przyjęto w zaskarżonym zarządzeniu.

Z przedstawionych względów na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397§2 kpc orzeczono jak w sentencji.

SSA Lucyna Świderska - Pilis SSA Piotr Wójtowicz SSA Elżbieta Karpeta

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wójtowicz,  Lucyna Świderska-Pilis
Data wytworzenia informacji: