Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 774/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-09-04

Sygn. akt I ACz 774/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 września 2017r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Joanna Kurpierz

Sędziowie: SA Joanna Naczyńska (spr.)

SA Ewa Solecka

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2017r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S. i E. S.

przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w W. i Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy
ul. (...) w J.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i o zwolnienie spod egzekucji

na skutek zażalenia powodów

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach

z dnia 8 czerwca 2017r., sygn. akt II C 390/17,

postanawia:

1)  uchylić zaskarżone zarządzenie w części obejmującej zwrot pozwu o pozbawienie wykonalności:

-.

-

bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 12 stycznia 2012r., opatrzonego sądową klauzulą wykonalności w dniu 26 stycznia 2012r.,

-

bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) opatrzonego sądową klauzulą wykonalności w dniu 30 listopada 2011 r.,

-

postanowienia Sądu Rejonowego w J. z dnia 4 listopada 2014 r. w przedmiocie przysądzenia lokalu mieszkalnego numer (...) znajdującego się w budynku położonym w J. przy ul. (...);

2)  oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

SSA Ewa Solecka SSA Joanna Kurpierz SSA Joanna Naczyńska

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2017r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zarządził zwrot pozwu wniesionego przez J. S. i E. S. przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w W. i Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w J.. Rozstrzygnięcie to podjął w oparciu o art. 130 § 2 k.p.c. po ustaleniu, że powodowie mimo wezwania nie usunęli w terminie tygodniowym braków formalnych pozwu, a to nie sprecyzowali czy domagają się wyłącznie pozbawienia wykonalności wskazanych tytułów wykonawczych, czy też jak wskazują to w piśmie z dnia 25 stycznia 2016r. żądają również zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, w którym to przypadku zostali wezwani także o wskazanie wartości przedmiotu sporu, obejmującego to roszczenie. Wezwanie do usunięcia braków pozwu doręczono powodom per aviso, 30 maja 2017r. (przesyłkę awizowano 15 maja 2017 r. i 23 maja 2017r.).

Zarządzenie to zaskarżyli powodowie, domagając się jego uchylenia. Zaprzeczyli, aby otrzymali zawiadomienia o nadejściu przesyłki zawierającej wezwanie do usunięcia braków pozwu, wywodząc że dostęp do skrzynki pocztowej, w której składana jest skierowana do nich korespondencja ma również osoba, która nabyła zajmowany przez nich lokal w wyniku kwestionowanego przez nich postępowania egzekucyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie powodowie byli kilkukrotnie wzywani do usunięcia braków formalnych pozwu, w tym także do sprecyzowania zgłaszanych żądań (k. 21, 152, 210). Już w piśmie z 11 lipca 2016r. (k. 155) w sposób nie budzący wątpliwości wyartykułowali, że domagają się pozbawienia wykonalności tytułów wykonawczych wyspecyfikowanych w pozwie, a stanowisko to podtrzymali w piśmie, które do Sądu Rejonowego w J. wpłynęło 26 stycznia 2017r. (k. 269). W części dotyczącej pozbawienia wykonalności tytułów wykonawczych wskazanych w piśmie inicjującym proces, sposób sformułowania roszczenia nie budził także wątpliwości Przewodniczącego Sądu pierwszej instancji, ponieważ jak wynika z treści wezwania do usunięcia braków formalnych pozwu z 11 maja 2017r., powodów zobowiązano do jednoznacznego sprecyzowania, czy oprócz przytoczonego powyżej żądania domaga się również zwolnienia przedmiotu spod egzekucji (k. 288). Doprecyzowania wymagało jedynie roszczenie powodów w tym zakresie, w jakim było ono oparte na przepisie art. 841 k.p.c., a skoro w wyznaczonym terminie braków formalnych pozwu w części obejmującej to roszczenie powodowie nie usunęli, mimo wezwania doręczonego im na prawidłowy, wskazywany przez nich adres, to pozew winien zostać zwrócony jedynie co do tego roszczenia, ponieważ tylko jemu, wskutek braków formalnych, nie można było nadać dalszego biegu. Nie obala domniemania doręczenia przesyłki samo twierdzenie powodów, że do ich skrzynki pocztowej miała dostęp osoba trzecia, zwłaszcza że nie domagali się dokonywania dla nich doręczeń na inny adres.

Z tych też przyczyn zaskarżone zarządzenie nie mogło się ostać w części jakiej obejmowało żądanie pozbawienia wykonalności wskazanych przez powodów tytułów wykonawczych i dlatego w tym zakresie należało je uchylić, o czym orzeczono na mocy przepisu art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. W pozostałej zaś części zażalenie podlegało oddaleniu jako bezzasadne, o czym orzeczono na mocy przepisu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Ewa Solecka SSA Joanna Kurpierz SSA Joanna Naczyńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kurpierz,  Ewa Solecka
Data wytworzenia informacji: