Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 619/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-06-28

Sygn. akt I ACz 619/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2013r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Elżbieta Karpeta (spr)

SA Anna Bohdziewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 29 marca 2013r. sygn. akt II C 618/11

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akt I ACz 619/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem odrzucono apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 listopada 2012r., wskazując w uzasadnieniu orzeczenia, że apelacja została opłacona po terminie, bo dopiero 5 marca 2013r., podczas gdy termin upłynął 4 marca 2013r.

Powód w zażaleniu domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia, zarzucając błędne określenie terminu do uiszczenia opłaty od apelacji, która – zdaniem skarżącego – winna zostać uiszczona dopiero po wezwaniu do jej zapłaty. Podnosił także skarżący, że opłata została uiszczona w dniu 4 marca 2013r., gdyż w tym dniu powód zlecił bankowi dokonanie przelewu na rachunek Sądu Okręgowego, a zlecenie to zostało zrealizowane następnego dnia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie są uzasadnione zarzuty zażalenia dotyczące poprawności określenia, że termin do wniesienia opłaty od apelacji upływał 4 marca 2013r. Sąd Okręgowy w pełni poprawnie przytoczył mający zastosowanie w niniejszej sprawie art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Apelacja w niniejszej sprawie została sporządzona i wniesiona przez pełnomocnika powoda, będącego adwokatem, zatem zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wyłączony został obowiązek przewodniczącego wezwania strony ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych i nie uzyskującej takowego, do wezwania opłaty. Termin do wniesienia opłaty liczony jest wówczas w sposób wskazany w art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i nie ulega wątpliwości, że w okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy prawidłowo oznaczył, że termin do wniesienia opłaty od apelacji upływał powodowi 4 marca 2013r. (w uzasadnieniu skarżonego postanowienia błędnie wskazywano nazwę miesiąca jako luty, lecz bezsprzecznie chodzi tu o miesiąc marzec, skoro odpis postanowienia oddalającego częściowo wniosek o zwolnienie od kosztów pełnomocnik powoda otrzymał 25 lutego 2013r)..

Uzasadniony natomiast okazał się zarzut błędnego ustalenia daty uiszczenia przez powoda opłaty od apelacji. Jak wynika z potwierdzenia (...) S.A. dołączonego przez powoda do zażalenia (k- 361) powód zlecił w dniu 4 marca 2013r. o godzinie 19.39 temu Bankowi dokonanie przelewu opłaty od apelacji na rachunek Sądu Okręgowego w Katowicach. Zlecenie to zostało zrealizowane dnia 5 marca 2013r. o godzinie 7.39. Zgodnie z utrwaloną wykładnią przepisu § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199 ze zm.) „dniem uiszczenia opłaty wnoszonej przelewem jest dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, jeżeli w tym czasie były na rachunku zlecającego środki umożliwiające pokrycie opłaty. Nie ma natomiast znaczenia to, kiedy bank dyspozycję tę wykona.” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie I CZ 163/10 LEX nr 1312561). Należało zatem uznać w okolicznościach niniejszej sprawy, że opłata od apelacji w prawidłowej wysokości została uiszczona w tygodniowym terminie, bo w dniu 4 marca 2013r.

Na podstawie art. 386 §1 w związku z art. 397 § 2 k.p.c. należało zatem zmienić zaskarżone postanowienie przez jego uchylenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska,  Anna Bohdziewicz
Data wytworzenia informacji: