Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 550/21 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2021-06-10

Sygn. akt I ACa 550/21

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2021 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w C., Dyrektorowi Aresztu Śledczego w H., Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K., Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K., Dyrektorowi Aresztu Śledczego w P., Dyrektorowi Zakładu Karnego w B., Dyrektorowi Zakładu Karnego w N., Dyrektorowi Zakładu Karnego w P., Dyrektorowi Zakładu Karnego w R., Dyrektorowi Zakładu Karnego w R., Dyrektorowi Zakładu Karnego w T.-M., Dyrektorowi Zakładu Karnego w T., Dyrektorowi Zakładu Karnego w W., Dyrektorowi Zakładu Karnego w K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt I C 269/17

p o s t a n a w i a :

1)  oddalić wniosek powoda o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji;

2)  odrzucić apelację.

Sygn. akt I ACa 550/21

UZASADNIENIE

PUNKTU 2 POSTANOWIENIA

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił powództwo (pkt 1), zasądził od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 240 zł z tytułu kosztów procesu (pkt 2) i przyznał od Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Częstochowie na rzecz adwokat J. G. kwotę 221,40 zł z tytułu wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu (pkt 3).

W dniu 31 marca 2021 r. apelację od tego wyroku złożył pełnomocnik powoda, wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do jej wniesienia z uwagi na problemy w komunikacji z powodem, przebywającym w areszcie śledczym i otrzymanie korespondencji zawierającej stanowisko powoda w sprawie apelacji w dniu 24 marca 2021 r., a więc już po upływie terminu do jej wniesienia, który przypadał na dzień 22 marca 2021 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powoda podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią art. 373 § 1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W sprawie niniejszej apelację powoda należało uznać za spóźnioną. Pełnomocnik powoda otrzymał odpis wyroku z uzasadnieniem w dniu 8 marca 2021 r., a zatem termin do wniesienia apelacji upływał w dniu 22 marca 2021 r. (art. 369 § 1 k.p.c.). Natomiast środek zaskarżenia został złożony, po tym terminie, w dniu 31 marca 2021 r., z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, który jednak, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. jeżeli strona nie dokonała czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Podkreślić należy, iż uwzględnienie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zachowaniu strony nie można przypisać znamion winy w jakiejkolwiek jej postaci, również winy polegającej na zwykłym niedbalstwie (braku należytej staranności). Przy ocenie braku winy w niedochowaniu terminu procesowego bierze się pod uwagę miernik należytej staranności, jakiej można wymagać od człowieka przejawiającego dbałość o swe własne, życiowo ważne sprawy. Analizy tej dokonuje się przy tym w kontekście całokształtu okoliczności konkretnej sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2019 r., IV CZ 11/19, LEX nr 2643216).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że wniosek strony powodowej o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji nie mógł zostać uwzględniony. O ile bowiem pełnomocnik powoda zachował należytą staranność w celu uzyskania stanowiska powoda w sprawie, to jednak zachowanie samego powoda doprowadziło do tego, iż środek zaskarżenia nie został wniesiony w przepisanym terminie. Jak wynika z przedstawionych dokumentów, pełnomocnik powoda, jeszcze przed rozpoczęciem biegu do wniesienia apelacji podjął próbę spotkania z powodem i w dniu 22 lutego 2021 r. wystąpił do Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. - Północ w C. o wyrażenie zgody na widzenie z powodem i taką zgodę uzyskał. W związku z tym w dniu 25 lutego 2021 r. pełnomocnik powoda stawił się w areszcie śledczym celem spotkania z powodem i ustaleniem dalszego postępowania w sprawie, jednak powód odmówił widzenia. Należy przy tym podkreślić, iż brak jest podstaw do przyjęcia twierdzeń powoda, aby funkcjonariusze nie przekazali mu informacji o wizycie pełnomocnika. Jednocześnie, niezależnie od próby osobistego kontaktu z powodem, jego pełnomocnik skierował do niego dwa pisma, prosząc o zajęcie stanowiska w przedmiocie ewentualnego zaskarżenia zapadłego w sprawie orzeczenia - pierwsze w dniu 1 marca 2021 r., które pozostało bez odpowiedzi oraz drugie w dniu 15 marca 2021 r., na które powód odpowiedział pismem z dnia 17 marca 2021 r., a które zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 24 marca 2021 r., a więc już po upływie terminu do wniesienia apelacji. Okoliczności te wskazują zatem, na to, że wyłącznie zachowanie powoda spowodowało, iż termin do wniesienia środka odwoławczego nie został zachowany. Zarówno bowiem powód nie odpowiadał na próby nawiązania z nim kontaktu przez pełnomocnika, jak i sam zaniechał podjęcia działań mających na celu zachowanie terminu do wniesienia apelacji.

W konsekwencji braku podstaw do przywrócenia terminu apelacja jako spóźniona podlegała odrzuceniu - art. 373 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska
Data wytworzenia informacji: