Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 18/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-02-15

Sygn. akt I ACa 18/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lutego 2013r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSA Ewa Tkocz (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Wołczańska

SA Ewa Jastrzębska

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 4 października 2012r., sygn. akt II C 445/12

postanawia:

1)  umorzyć postępowanie apelacyjne;

2)  zasądzić od powoda na rzecz pozwanej 500 (pięćset) złotych tytułem części kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 18/13

UZASADNIENIE

Powód w piśmie z dnia 1 lutego 2013r. cofnął apelację złożoną od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 października 2012r. wobec zamiaru zawarcia z pozwaną ugody pozasądowej (k. – 208). Odpis tego pisma został doręczony pełnomocnikowi pozwanej w trybie art. 132 § 1 k.p.c. (k. – 209) jak również przez Sąd Apelacyjny.

Pismem z dnia 1 lutego 2013r. pozwana wniosła o zasądzenie kosztów postępowania wobec cofnięcia apelacji.

W tych warunkach Sąd Apelacyjny na mocy art. 391 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie apelacyjne.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego wydano po myśli art. 102 k.p.c. Uwzględniając jedynie w części wniosek pozwanej o zasądzenie tychże kosztów, Sąd Apelacyjny wziął pod uwagę charakter zgłoszonego przez powoda roszczenia (zmierzającego do naprawienia szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego) oraz niekwestionowaną przez pozwaną okoliczność wskazującą na zamiar skorzystania przez strony z ugodowego sposobu zakończenia sporu. Zasądzona kwota tytułem kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 500 złotych odzwierciedla nadto nakład pracy pełnomocnika pozwanej Spółki, który na tym etapie postępowania uznać należało za znikomy.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tkocz,  Małgorzata Wołczańska ,  Ewa Jastrzębska
Data wytworzenia informacji: