Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I S 33/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-06-17

Sygn. akt I S 33/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach w I Wydziale Cywilnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Wójtowicz (spr.)

Sędziowie: SA Joanna Naczyńska

SA Ewa Solecka

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

skargi L. K.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w zawisłej pod sygnaturą I C 482/15 przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej sprawie z powództwa L. K. przeciwko J. K. i M. K. o zapłatę

p o s t a n a w i a

oddalić skargę.

SSA Ewa Solecka SSA Piotr Wójtowicz SSA Joanna Naczyńska

UZASADNIENIE

L. K. domagał się stwierdzenia, że w postępowaniu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej doszło do przewlekłości oraz o przyznanie mu 20000,-zł zadośćuczynienia z tym uzasadnieniem, że Sąd ten, w jego ocenie, podejmował prowadzące do wydłużania postępowania zbędne czynności.

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wniósł o oddalenie skargi.

Tok postępowania w sprawie przedstawiał się następująco:

Dnia 30 października 2015 r. do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wpłynął skierowany przez skarżącego przeciwko J. K. i M. K. pozew o zapłatę; w tymże dniu pozew został zarejestrowany, a sprawa skierowana została na posiedzenie niejawne w celu rozpoznania wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych. Akta sprawy zostały w dniu 2 listopada 2015 r. przedłożone sędziemu sprawozdawcy, który zarządzeniem z dnia 13 listopada 2015 r. wezwał powoda do przedłożenia zaświadczenia o wysokości renty oraz wyciągów ze wszystkich rachunków bankowych; zarządzenie to zostało wykonane w dniu 18 listopada 2015 r. Powód wezwaniu uczynił zadość i żądane dokumenty przesłał przy nadanym dnia 1 grudnia 2015 r. piśmie z 25 listopada 2015 r., które wpłynęło do Sądu w dniu 7 grudnia 2015 r., po czym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2015 r. Sąd zwolnił go od kosztów sądowych w zakresie przenoszącej 700,-zł opłaty od pozwu, w pozostałej zaś części jego wniosek oddalił; odpis tego postanowienia doręczony został powodowi w dniu 18 stycznia 2016 r. Po uprawomocnieniu się postanowienia Przewodniczący wezwał powoda w dniu 3 lutego 2016 r. do uiszczenia wynoszącej 700,-zł opłaty; wezwanie to powód odebrał w dniu 10 lutego 2016 r. W dniu 16 lutego 2016 r. wpłynęło do Sądu pismo powoda, który wniósł o przywrócenie mu terminu do wniesienia zażalenia „dotyczącego opłaty od pozwu”. W dniu 14 marca 2016 r. Przewodniczący Sądu zarządził wezwanie powoda do usunięcia braków formalnych jego pisma. Zawierające to wezwanie pismo, wysłane 18 marca 2016 r., powód odebrał 5 kwietnia 2016 r. W dniu 13 kwietnia 2016 r. do Sądu wpłynęło jego datowane na 12 kwietnia 2016 r. pismo, które jednak we fragmentach było nieczytelne. W związku z tym Przewodniczący w dniu 18 kwietnia 2016 r. zarządził wezwanie go do przedłożenia czytelnego egzemplarza pisma. Wcześniej, bo w dniu 13 kwietnia 2016 r. powód złożył skargę na przewlekłość postępowania, w związku z czym w dniu 22 kwietnia 2016 r. Przewodniczący zarządził przesłanie akt wraz ze skargą Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W czynnościach Sądu Okręgowego nie sposób dopatrzyć się jakiejkolwiek przewlekłości. Wszystkie czynności podejmowane były sprawnie i zmierzały do nadania sprawie biegu. Do przedłużania się postępowania prowadziły nie jakieś uchybienia jego sprawności, ale konieczność prowadzenia z powodem korespondencji zmierzającej najpierw do rozpoznania jego wniosku o zwolnienie od kosztów, następnie zaś do usuwania braków formalnych kolejnych pism. Czynności te były uzasadnione oraz celowe i podejmowane były bezzwłocznie. Zmierzały do zbadania sytuacji materialnej powoda, co było niezbędne dla wydania postanowienia w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, oraz do umożliwienia rozpoznania jego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie częściowo wniosek o zwolnienie od kosztów oddalające.

Rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania sąd nie jest władny oceniać zasadności wydanego przez sąd niższego rzędu postanowienia w przedmiocie zwolnienia od kosztów; z tej przyczyny dotycząca tej kwestii argumentacja skargi pozostać musi dla oceny, czy doszło do uchybienia sprawności postępowania, obojętna.

Skoro w toku postępowania przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej nie doszło do przewlekłości, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 184 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.

SSA Ewa Solecka SSA Piotr Wójtowicz SSA Joanna Naczyńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wójtowicz,  Joanna Naczyńska ,  Ewa Solecka
Data wytworzenia informacji: