Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 36/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-08-30

Sygn. akt V S 36/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Tomasz Pidzik

Sędziowie: SA Irena Piotrowska (spr.)

SA Grzegorz Stojek

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi S. M.

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w (...)

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygnaturze III Cz 135/17 Sądu Okręgowego w (...) (III Nsm 395/16 Sądu Rejonowego w R.) w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora
i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843,
z późn. zm.)

p o s t a n a w i a :

1.  odrzucić skargę;

2.  zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem opłaty od skargi.

SSA Grzegorz Stojek SSA Tomasz Pidzik SSA Irena Piotrowska

Sygn. akt V S 36/17

UZASADNIENIE

Skarżący S. M. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania
w sprawie III Cz 135/17 Sądu Okręgowego w (...) (III Nsm 395/16 Sądu Rejonowego w R.) i zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz kwoty 2.000,00 złotych oraz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi z dnia 25 lipca 2017 roku (data nadania 31 lipca 2017 r., data wpływu do Sądu Okręgowego w (...) 7 sierpnia 2017 roku – k. 11) podał, że
w dniu 23 listopada 2016 roku złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego
w R. z dnia 15 listopada 2016 r., sygn. akt III Nsm 395/16 w przedmiocie zwrotu wniosku o egzekucję kontaktów, a które to zażalenie rozpoznane zostało przez Sąd Okręgowy w (...) dopiero po ośmiu miesiącach. Postanowienie Sądu Okręgowego w (...)
z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. akt III Cz 135/17, którym oddalono jego zażalenie doręczono mu bowiem dopiero w dniu 24 lipca 2017 r.

Wskazał, że nie rozpoznanie zażalenia przez Sąd Okręgowy w (...) zażalenia przez 8 miesięcy od daty złożenia przedmiotowego zażalenia, jest sprzeczne z art. 45 pkt 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W ocenie skarżącego, powyższe okoliczności świadczą o zasadności skargi.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

skarga podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004 roku strona może wnieść skargę
o stwierdzenie, że postępowania którego skarga dotyczy nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa,
a sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie (art. 4 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy skargę wnosi się w toku postępowania
w sprawie, którego skarga dotyczy.
Zatem, czasową granicą dla skargi na przewlekłość postępowania stanowi prawomocne zakończenie sprawy.

Sprawa Sądu Okręgowego w (...) o sygn. akt III Cz 135/17 została prawomocnie zakończona postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r. (por. k. 88)

Wniesienie skargi po tym terminie, powoduje, że odpadł przedmiot szczególnego postępowania ze skargi (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 5.08.2011 roku, sygn. III SPP 18/11). Skarga, ze swej istoty ma bowiem służyć dyscyplinowaniu czynności podejmowanych na danym etapie toczącego się jeszcze postępowania.

Skarga na przewlekłość postępowania wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowań, co do istoty sprawy jest więc niedopuszczalna i podlega odrzuceniu w oparciu
o art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz.U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843; z późn. zm.) w zw. z art. 373 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o skardze, Sąd Apelacyjny orzekł zwrot opłaty uiszczonej od skargi.

SSA Grzegorz Stojek SSA Tomasz Pidzik SSA Irena Piotrowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Pidzik,  Grzegorz Stojek
Data wytworzenia informacji: