Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 948/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-09-29

Sygn. akt I ACz 948/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Ewa Tkocz

Sędziowie

SA Roman Sugier (spr.)

SA Joanna Kurpierz

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

P. M.

przeciwko

A. G.

o ochronę dóbr osobistych

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt I C 227/15

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Joanna Kurpierz SSA Ewa Tkocz SSA Roman Sugier

Sygn. akt ACz 948/15

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2015 r. dokonano zwrotu pozwu powoda ze względu na nieuzupełnienie w terminie braków formalnych pozwu oraz nieuiszczenie wymaganej opłaty sądowej. W uzasadnieniu zarządzenia podano, że powód wprawdzie wystąpił z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych ale był on nieskuteczny ze względu na skierowanie go do sądu po upływie terminu do uiszczenia opłaty. Jako podstawę prawną zarządzenia wskazano przepis art. 130 § 2 kpc.

W zażaleniu na to zarządzenie powód zarzucił nieprawidłową ocenę stanu faktycznego przez błędne przyjęcie, że nie dochował tygodniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Podał, że nie odebrał osobiście wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu lecz uczyniła to inna osoba, która przekazała mu przesyłkę sądową w późniejszym terminie. Zdaniem skarżącego dopiero od tej daty winien być liczony termin do uzupełnienia braków formalnych pozwu i złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów, który to termin został dochowany. Dla wykazania tej okoliczności powód wnioskował o przesłuchanie osoby, która odebrała z poczty a następnie przekazała mu wezwanie sądowe.

Powołując się na powyższe powód wnosił o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i nadanie sprawie biegu.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zważył co następuje:

Zażalenie powoda nie jest zasadne.

Z art. 138 § 1 kpc wynika, że jeśli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, jeśli ten nie jest przeciwnikiem adresata w sprawie i podjął się oddania mu pisma. Jest to tzw. doręczenie zastępcze, którego skutkiem jest uznanie, że przesyłkę sądową doręczono adresatowi w dniu odebrania jej przez domownika adresata.

Powód został o tym poinformowany w pouczeniu dołączonym do pisma z dnia 25 maja 2015 r. zawierającego wezwanie do uzupełnienia braków formalnych i uiszczenia opłaty.

Domownik skarżącego odebrał wezwanie sądowe w dniu 29 maja 2015 r. (k. 77). Pismo w którym powód wskazał swój pesel i do którego dołączył odpis pozwu oraz wniosek o zwolnienie od zarzutów zostało nadane na poczcie w dniu 8 czerwca 2015 r. (k. 12), a więc po upływie tygodniowego terminu, który upłynął w dniu 5 czerwca 2015 r.

Termin zakreślony w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych i uiszczenia opłaty jest terminem ustawowym i nie może być wydłużony przez sąd.

Skutkiem jego niedochowania, zgodnie z przepisem powołanym w uzasadnieniu zarządzenia, jest zwrot pozwu.

Dlatego zażalenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw należało oddalić na mocy art. 385 kpc w związku z art. 397 § 3 kpc.

Ze względu na to, że obecnie pozew nie jest już obarczony brakami formalnymi oraz zawiera wniosek o zwolnienie od kosztów dla nadania sprawie biegu wystarczającym jest pismo powoda o zaniechanie faktycznego zwrotu pozwu i o zarejestrowanie jej pod nową sygnaturą.

Formalny zwrot w pierwotnie wniesionego pozwu nie jest bez znaczenia. Pozew prawomocnie zwrócony nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych np. w zakresie przerwy biegu przedawnienia.

SSA Joanna Kurpierz SSA Ewa Tkocz SSA Roman Sugier

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tkocz,  Joanna Kurpierz
Data wytworzenia informacji: